Godteri med din logo

Gi kundene et inntrykk som smaker!

Kjøps- og bestillingsvilkår

Denne Avtalen inngås mellom deg («Kjøper») og Mattis Media AS med org.nr. 921 492 561 («Tilbyder»), samlet omtalt som «Partene».

1. Generelt

Avtalen er regulert av kjøpsloven hvis Kjøper representerer et foretak, og av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven hvis Kjøper er en privatperson.

Det samlede avtalegrunnlaget utgjøres av informasjon som er gitt på domenet reklamegodt.no, sammen med denne Avtalen og annen skriftlig informasjon som eventuelt er gitt av Tilbyder på e-post eller chat før Kjøper sender inn bestillingen.

Hvis det skulle være motstrid mellom opplysningene som er gitt, er det opplysningene i denne Avtalen som gjelder.

Avtalen er bindende for begge parter og betalingsplikt foreligger for Kjøper når Kjøper skriftlig har gitt aksept av pristilbud som sendes på e-post (eller som vedlegg til e-post) etter innledende kommunikasjon mellom Partene. Unntak er nevnt under punkt 4, «Angrerett og oppsigelse».

Ved bruk av kontakt- og bestillingsskjemaer på nettstedet, godkjenner Kjøper at Tilbyder kan lagre og benytte personopplysninger (e-postadresse, navn, osv.) som sendes inn i tråd med personvernavtalen.

2. Tjenesten

Tilbyder yter en tjeneste («Tjenesten») for produksjon og levering av spiselige reklameartikler med reklametrykk/emballasjetrykk.

For å være i stand til å levere Tjenesten må Tilbyder få oversendt fra Kjøper alle datafiler og opplysninger som kreves for å kunne produsere produktene. Dette kan gjelde f.eks. digital logofil i korrekt format og av tilstrekkelig teknisk kvalitet, i henhold til opplysninger som gis av Tilbyder. Kjøper forplikter seg også til å gi alle nødvendige instruksjoner om f.eks. ønsket kvantum, farge(r), hvordan utformingen av emballasjetrykket skal være, slik at ordren kan produseres og leveres. Kjøper må gi tilbakemelding og godkjenne utkastet til trykkeoppsett fra Tilbyder før produksjon og levering kan skje.

Aksept av pristilbud innebærer enighet mellom Partene om at det foreligger tilstrekkelig informasjon om bestillingsdetaljer, produksjons- og leveringsprosess, betalingsvilkår osv. og at det er enighet mellom partene om at produktene skal produseres og leveres, og at bestillingen er endelig.

På grunn av produktenes spesialtilpassede natur kan ikke bestillingen angres og/eller produktene returneres etter at bestillingen er gjort bindende mellom Partene iht. punkt 1 i avtalen, «Generelt».

Hvis det er uenighet om utformingen av reklametrykket, skal Tilbyder få muligheter til å levere endringsforslag for å tilfredsstille Kjøpers ønsker. Eventuell uenighet vil ikke gi grunnlag for heving av kjøpet så lenge bestillingen er bindende.

Tjenesten leveres med kundestøtte på e-post og chat. Viktig kommunikasjon om kundeforholdet foregår via e-postadressen Kjøper oppgir ved bestilling. Produktene leveres per post, innenfor tidsrammen som er opplyst på nettstedet.

3. Bestilling, priser og fakturering

Pristilbud er gyldig i 15 dager. Alle priser på nettstedet er oppgitt ekskl. mva.

Kjøper som bestiller på vegne av et foretak bekrefter å ha den nødvendige fullmakten. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt mangler.

Etter egen vurdering kan Tilbyder ta kredittsjekk av Kjøper for å avgjøre om fakturakreditt skal gis. Kjøper aksepterer gjennom denne Avtalen sitt samtykke til å bli kredittsjekket.

Ved store bestillinger og/eller svak kredittverdighet kan Tilbyder kreve forhåndsbetaling før leveransen settes i produksjon.

Faktura forfaller umiddelbart ved forhåndsbetaling, og 10 dager etter fakturadato ved etterskuddsbetaling. Så lenge Tilbyder har oppfylt sine forpliktelser iht. Avtalen, sendes faktura senest innen en måned fra bestillingen er bindende, uavhengig av om Kjøper har bidratt eller ikke til at Tjenesten faktisk har kunnet blitt levert, og uavhengig av om leveransen er endelig levert til Kjøper. Dette fritar ikke Tilbyder for ansvaret for leveransens kvalitet og at leveransen når fram til Kjøper.

Forsinket eller manglende betaling av faktura gir Tilbyder rett til å kreve forsinkelsesrente og få fakturabeløpet inndrevet i etter Inkassoloven og Lov om tvangsfullbyrdelse, og i den forbindelse holde Kjøper ansvarlig for alle innkrevingsgebyr, inkassosalær m.v.

Ved manglende betaling vil eventuelle pågående ordrer fryses, til betaling foreligger. Hvis manglende betaling har påført Tilbyder utgifter ut over det normale, f.eks. ved problemer overfor underleverandører, skal Kjøper også dekke disse til kostpris. Tilleggsfaktura blir sendt og evt. leveranser holdes tilbake til betaling foreligger.

4. Angrerett og reklamasjon

Det er ingen angrerett for firmakunder, her gjøres Kjøpsloven gjeldende. For forbrukere (privatpersoner) faller angreretten bort etter at bestillingen er blitt bindende iht. Avtalen, jf. angrerettlovens §22 bokstav e).

Hvis leveransen har feil og mangler som er Tilbyders ansvar og som er mulig å rette opp, skal Tilbyder gis mulighet til å utbedre feilen/mangelen. Hvis omstendighetene eller feilens natur umuliggjør en slik utbedring, skal Avtalen heves og Tilbyder betale tilbake eventuelle innbetalte beløp og fravike/kreditere betalingskravet innen to (2) virkedager.

Heving av kjøpet forutsetter at Kjøper melder fra til Tilbyder og dokumenterer feilen/mangelen så snart som mulig etter levering, og uten urimelig opphold, og at det kan dokumenteres at ikke feilen/mangelen kommer som følge av Kjøpers handlinger (eller mangel på sådanne).

5. Ansvar

Tilbyder tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser i leveransen som oppstår på grunn av mangelfull eller treg kommunikasjon fra Kjøpers side. Tilbyder står ikke ansvarlig hvis bestillingen ikke kan produseres og/eller leveres, som følge av manglende oppfølging fra Kjøpers side. Kjøpers fulle betalingsforpliktelse står ved lag.

Leveringstidene frem til Kjøper (som oppgitt på nettstedet) er kun veiledende. Postgang, høytider, ferier og andre faktorer som er utenfor Tilbyders kontroll kan virke inn på leveringen. Tilbyders garanti begrenses til at leveransen ekspederes innenfor tidsrammen vi oppgir på nettstedet, regnet fra og med første virkedag etter at bestillingen er blitt bekreftet av Kjøper, til og med datoen da leveransen leveres inn til fraktselskapet.

Kjøper skal holde Tilbyder ansvarsfri for uforutsette leveringsproblemer som følge av ukontrollerbare hendelser som streik, brann, ulykker, og annet som kan betegnes som force majeure. Tilbyder holdes ansvarsfri fra alle krav og klagemål som ikke refererer direkte til beskrivelsen av Tjenesten i Avtalen og denne Avtalen i seg selv, og/eller som fremsettes fra tredjepart.

Kjøper holder Tilbyder ansvarsfri for direkte eller indirekte skader, tap og krav som kan følge av kjøp av Tjenesten og dens produkter, herunder (men ikke begrenset til) tap av inntekter, kunder, omdømme o.l. som følge av feil, mangler, leveranseproblemer, osv.

Tilbyder fraskriver seg alt ansvar for eventuelle konsekvenser som feil informasjon gitt på reklamegodt.no eller via e-post og annen kommunikasjon kan tenkes å gi for Kjøper eller tredjepart.

Tilbyder holdes ikke ansvarlig for Tjenestens/produktenes kommersielle effekt eller manglende sådanne, samt smak, næringsinnhold, o.l.

Tilbyders erstatningsansvar dersom Tjenesten og dens produkter ikke kan leveres i henhold til ordrebekreftelsen, eller blir levert med feil, skader, mangler e.l., er uansett skyldfordeling begrenset oppad til summen Kjøper allerede har betalt til Tilbyder og begrenset oppad til leveransens fulle fakturasum.

Kjøper står ansvarlig for å holde Tilbyder oppdatert om endring av e-postadresse, faktureringsinformasjon, osv.

6. Rettigheter

Kjøper har ingen andre rettigheter til produktene som leveres fra Tilbyder enn rettighetene til sitt eget varemerke, logo, budskap, grafikk, m.v.

Kjøper står fritt til å videreselge produktene under sitt eget varemerke. Imitasjon, kopiering, og andre brudd på Tilbyders og Tilbyders underleverandørers rettigheter til selve produktet, varemerket, produktnavnet og produktinnpakningen (bortsett fra selve reklametrykket) er ulovlig og vil bli rettslig forfulgt. Det samme gjelder brudd på åndsverkloven ved kopiering av nettside-innhold og nettside-utforming fra reklamegodt.no.

Tilbyder forbeholder seg retten til å si opp Avtalen og kansellere bestillingen når som helst, hvis det skulle være umulig å levere Tjenesten/produktene og/eller være umulig å oppfylle Kjøpers ønsker, osv. Hvis Kjøpers ønsker og forventninger er klart urimelige, vil et gebyr for tapt arbeidstid bli fakturert sammen med hevingen av kanselleringen av bestillingen. Det gis ingen erstatning ut over det som er nevnt i punkt 4. nest siste avsnitt.

Tilbyder forbeholder seg retten til å promotere reklamegodt.no eller Mattis Media AS med bilder på nettsider og i annonser av produkter bestilt av Kjøper.

7. Overføring

Kjøpers bestilling og leveranse kan ved et eventuelt salg eller overføring av Tilbyders virksomhet bli overført til ny eier, som overtar Tilbyders forpliktelser og rettigheter etter Tilbyders pris- og leveransevilkår. Kjøper skal varsles på forhånd.

8. Tvister

Tvister om denne Avtalen, og tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, skal forsøkes løst i minnelighet før behandling ved de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som gjeldende for valg av verneting. Hvis en tvist ikke kan løses i minnelighet, forbeholder Tilbyder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

Gjelder fra 1. januar 2019

Ofte stilte spørsmål

Vi er Reklamegodt